[1]
Bily, O., Loi, A., Bystrytskyi, Y., Verstiuk, V., Hardashuk, T., Holovakha, Y., Yermolenko, A., Kebuladze, V., Kozlovskyi, V., Panych, O. and Finberg, L. 2016. The powers that be and civil society: challenges for Ukraine. Filosofska Dumka. 1 (Dec. 2016), 6–55.