[1]
Malakhov, V. 2017. Yakiv Golosovsker: a view from Kyiv. Filosofska Dumka. 3 (May 2017), 58-62.