[1]
Bogachov, A., Vakhtel, A., Verloka, V., Ivashchenko, I., Kebuladze, V., Komar, O., Leonov, A., Panych, O., Sepetyi, D., Fostyak, T., Khoma, O. and Tsyba, V. 2017. Translation as a (mis)understanding. Terminology discussion. Filosofska Dumka. 5 (May 2017), 68–93.