[1]
Proleev, S., Bilyi, O., Shmorgun, O., Golovakha, Y., Kozlovskyi, V., Gomilko, O., Parakhonskyi, B., Malakhov, V. and Yermolenko, A. 2017. Political legitimation of violence. “Filosofska dumka” Round Table. Filosofska Dumka. 2 (May 2017), 5–59.