[1]
Antonov, K., Arinin, Y., Holovashchenko, S., Yelenskyi, V., Karasiova, S., Kyseliov, O., Kozlovskyi, I., Kostyliev,, P., Mikhelson, O., Safronov, R., Smirnov, M., Stepanova, O., Strenski, I., Tymoshchuk, O., Tiurin, A. and Hvithamar, A. 2017. Portrait of religious studies in the modern world. Round table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and “Essays on Religious Studies”. Filosofska Dumka. 3 (May 2017), 5–38.