[1]
Bogachov, A. and Kebuladze, V. 2017. Terminology of epistemology. Filosofska Dumka. 4 (Apr. 2017), 125–127.