[1]
Kebuladze, V., Bogachov, A., Kirizvas, M., Komarov, O., Morenets, V., Okseniuk, V., Okseniuk, R., Prepotenska, M., Proleev, S. and Shubchyk, M. 2017. Philosophy in the public space: Between academicity and popularity. Filosofska Dumka. 1 (Nov. 2017), 6–27.