[1]
Bystrytsky, Y. 2017. Vadym Ivanov: Ontology of Soviet Marxism (Article 2). Filosofska Dumka. 1 (Nov. 2017), 57–65.