[1]
Bilyi, O., Verstiuk, V., Holovakha, Y., Yermolenko, A., Kobets, R., Lyakh, V., Makeiev, S., Popovych, M., Proleev, S., Skurativskyi, V. and Tsiurupa, M. 2017. Revolution: The experience of political revolutions of the 20—21st centuries. Filosofska Dumka. 2 (Nov. 2017), 6-53.