[1]
Polyakov, V. 2017. Does philosophy need repentance?. Filosofska Dumka. 3 (Nov. 2017), 107–116.