[1]
Tsyba, V. 2016. Kant in Auschwitz: morality and institutions. Filosofska Dumka. 1 (Dec. 2016), 64–74.