[1]
Yasna, I., Bekeshkina, I., Verstiuk, V., Yermolenko, A., Zhabotynska, S., Kebuladze, V., Popovich, M., Proleev, S., Sihov, O., Skurativskyi, V. and Trach, N. 2017. Discourse of the Revolution of Dignity: соntent, structure, research methodology. Filosofska Dumka. 4 (Apr. 2017), 6–56.