[1]
Bilyi, O., Bystrytsky, Y., Golovakha, Y., Yermolenko, A., Kebuladze, V., Kozlovskyi, V., Makeyev, S., Proleev, S. and Skurativskyi, V. 2018. Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality. Filosofska Dumka. 2 (Jul. 2018), 6–67.