[1]
Kebuladze, V. 2020. Translation of Friedrich Nietzsche’s “Morning Sunrise” (І. Аndrushchenko, А. Bogachov, V. Kebuladze): Laboratory of scientific translation. Filosofska Dumka. 3 (Jul. 2020), 115–119.