[1]
Bondar, A., Kebuladze, V., lyutiy, T. and Oliynik, Y. 2021. Translating the Untranslatable: E. Severino “The Essence of Nihilism” (Y. Oliynyk, V. Kebuladze (moderator), Т. Lyuty, А. Bondar): Laboratory of academic translation. Filosofska Dumka. 6 (Jan. 2021), 118–125.