[1]
Zborovska, X. 2021. "Philosophical thought". The living spirit of communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: educational and publishing sphere. Filosofska Dumka. 4 (Dec. 2021), 126–141.