[1]
KOZLOVSKY, V. , TERLETSKY, V. and TSIBA, V. 2022. Kant and metaphysics: tradition and modernity. Seminar of the Kant Society in Ukraine (V. Kozlovskyi, V. Terletskyi, V. Tsyba): Seminars . Filosofska Dumka. 1 (Apr. 2022), 155–172.