[1]
Nechiporenko, V. 2022. Foreword. Filosofska Dumka. 2 (Aug. 2022), 5–6.