[1]
Malakhov, V. 2017. Volodymyr Mazepa: On reminiscence. Filosofska Dumka. 6 (Apr. 2017), 130–136.