[1]
Yosypenko, S. 2022. Foreword: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity. Filosofska Dumka. 4 (Dec. 2022), 5–6.