[1]
YOSYPENKO, S. 2022. SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity. Filosofska Dumka. 4 (Dec. 2022), 27–53. DOI:https://doi.org/10.15407/fd2022.04.027.