[1]
YOSYPENKO, S. 2022. SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity. Filosofska Dumka. 4 (Dec. 2022), 27–53.