[1]
Nechiporenko, V. 2023. In Memory of Lyudmyla Sytnichenko (1954–2023). Filosofska Dumka. 4 (Dec. 2023), 161–162.