[1]
Malakhov, V. 2017. Alexander Dovzhenko’s Kyiv. Filosofska Dumka. 2 (May 2017), 113–117.