[1]
Klymchuk, V. 2017. Dimensions of poetic world of Taras Shevchenko. Filosofska Dumka. 1 (May 2017), 24–42.