(1)
Bily, O.; Loi, A.; Bystrytskyi, Y.; Verstiuk, V.; Hardashuk, T.; Holovakha, Y.; Yermolenko, A.; Kebuladze, V.; Kozlovskyi, V.; Panych, O.; Finberg, L. The Powers That Be and Civil Society: Challenges for Ukraine. Fildumka 2016, 6-55.