(1)
Bogachov, A.; Burkovskyi, I.; Kebuladze, V. Terminology of Martin Heidegger’s Fundamental Ontology. Fildumka 2017, 113-118.