(1)
Bogachov, A.; Vakhtel, A.; Verloka, V.; Ivashchenko, I.; Kebuladze, V.; Komar, O.; Leonov, A.; Panych, O.; Sepetyi, D.; Fostyak, T.; Khoma, O.; Tsyba, V. Translation As a (mis)understanding. Terminology Discussion. Fildumka 2017, 68-93.