(1)
Proleev, S.; Bilyi, O.; Shmorgun, O.; Golovakha, Y.; Kozlovskyi, V.; Gomilko, O.; Parakhonskyi, B.; Malakhov, V.; Yermolenko, A. Political Legitimation of Violence. “Filosofska dumka” Round Table. Fildumka 2017, 5-59.