(1)
Antonov, K.; Arinin, Y.; Holovashchenko, S.; Yelenskyi, V.; Karasiova, S.; Kyseliov, O.; Kozlovskyi, I.; Kostyliev, P.; Mikhelson, O.; Safronov, R.; Smirnov, M.; Stepanova, O.; Strenski, I.; Tymoshchuk, O.; Tiurin, A.; Hvithamar, A. Portrait of Religious Studies in the Modern World. Round Table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and “Essays on Religious Studies.” Fildumka 2017, 5-38.