(1)
Kochergin, V. Theology of Religions: Identification Problems. Fildumka 2017, 55-64.