(1)
Bogachov, A.; Kebuladze, V. Terminology of Epistemology. Fildumka 2017, 125-127.