(1)
Bystrytsky, Y. Vadym Ivanov: Ontology of Soviet Marxism (Article 2). Fildumka 2017, 57-65.