(1)
Polyakov, V. Does Philosophy Need Repentance?. Fildumka 2017, 107-116.