(1)
Kebuladze, V.; Yermolenko, A. A Concept of Communicative Philosophy and Transcendental Pragmatics. Fildumka 2018, 126-129.