(1)
Tsyba, V. Kant in Auschwitz: Morality and Institutions. Fildumka 2016, 64-74.