(1)
Bilyi, O.; Bystrytsky, Y.; Golovakha, Y.; Yermolenko, A.; Kebuladze, V.; Kozlovskyi, V.; Makeyev, S.; Proleev, S.; Skurativskyi, V. Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality. Fildumka 2018, 6-67.