(1)
Kebuladze, V.; Gusiev, V.; Panych, O.; Tsyba, V. Understanding Berkeley: Laboratory of Academic Translation. Fildumka 2019, 113-121.