(1)
Bystrytsky, Y. On the Exegesis of Gregory Varsava Skovoroda’s Thoughts. Fildumka 2020, 119-127.