(1)
Bogachov, A.; Burkovskyi, I.; Kebuladze, V.; Terletsky, V. Terminology of German Classical Philosophy. Fildumka 2016, 75-82.