(1)
Zborovska, X.; Dakhniy, A. Martin Heidegger: Embeddedness in Tradition. Xenija Zborovska’s Interview With Andrii Dakhniy. Fildumka 2020, 80-92.