(1)
Kebuladze, V. Translation of Friedrich Nietzsche’s “Morning Sunrise” (І. Аndrushchenko, А. Bogachov, V. Kebuladze): Laboratory of Scientific Translation. Fildumka 2020, 115-119.