(1)
Yermolenko, V. THE GREAT BODY OF SOCIETY: IS THE NINTH CENTURY RETURNING?. Fildumka 2020, 60-72.