(1)
Proleiev, S.; Shamrai, V. GLOBALIZATION AND SINGULARITY: Transformation of the Foundations of Modern Society. Fildumka 2020, 87-116.