(1)
Bondar, A.; Kebuladze, V.; lyutiy, T.; Oliynik, Y. Translating the Untranslatable: E. Severino “The Essence of Nihilism” (Y. Oliynyk, V. Kebuladze (moderator), Т. Lyuty, А. Bondar): Laboratory of Academic Translation. Fildumka 2021, 118-125.