(1)
Zborovska, X. "Philosophical thought". The Living Spirit of Communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: Educational and Publishing Sphere. Fildumka 2021, 126-141.