(1)
Nechiporenko, V. Foreword. Fildumka 2022, 5-6.