(1)
Malakhov, V. Volodymyr Mazepa: On Reminiscence. Fildumka 2017, 130-136.