(1)
Yosypenko, S. Foreword: The Philosophy of Hrigorii Skovoroda: History and Modernity. Fildumka 2022, 5-6.