(1)
YOSYPENKO, S. SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The Philosophy of Hrigorii Skovoroda: History and Modernity. Fildumka 2022, 27-53.