(1)
KARIVETS, I. HRYHORII SKOVORODA: SYNCRETISM-CORDOCENTRISM-WISDOM: CONTINUATION OF THE TOPIC The Philosophy of Hryhorii Skovoroda: History and Modernity. Fildumka 2023, 144-152.